ഋണംകടം, ബാധ്യത, കടപ്പാട്
ഋണികടക്കാരന്‍, അധമര്‍ണന്‍
ഋതംസത്യം, ധര്‍മ്മവിധി, തഥ്യ, യഥാര്‍ത്ഥം
ഋതുമതിരജസ്വല, ആത്രേയി, മലിനി, പുഷ്പവതി, ഉദക്യ
ഋഷഭംകാള, ഉക്ഷം, വൃക്ഷം, വൃഷഭം
ഋഷിമുനി, സന്ന്യാസി, മഹര്‍ഷി, സത്യവചസ്‌സ്, തപസ്വി