കുട്ടിഅര്‍ഭകന്‍, പോതന്‍, ബാലന്‍, ശാബകന്‍, ശിശു
കുഠാരംമഴു, കോടാലി
കുണ്ഠിതംവിഷ്ണ്ത, ദു:ഖം, വ്യസനം, പരിഭവം
കുബേരന്‍വൈശ്രവണന്‍, ധനപതി, ധനദന്‍, അളകേശന്‍, കിന്നരേശന്‍
കുമിളനീര്‍പ്പോള, ഉദകപ്പോള
കുമുദംആമ്പല്‍, കുവലയം, കൈരവം
കുമുദിനിആമ്പല്‍പ്പൊയ്ക, ആമ്പല്‍ക്കൂട്ടം, കുമുദവതി, കുമുദ്വതി
കുയില്‍കോകിലം, പരഭൃതം, പികം, വനപ്രിയം, കളകണ്ഠം
കുരങ്ങ്കുരങ്ങന്‍, കപി, മര്‍ക്കടന്‍, പ്ലവംഗം, ശാഖാമൃഗം, വാനരന്‍
കുരുമുളക്മരിചം, കോലകം, കൃഷ്ണം, ഊഷണം, യവനപ്രിയം, സര്‍വഹിതം
കുലടവേശ്യ, വ്യഭിചാരിണി
കുള്ളന്‍മുണ്ടന്‍, വാമനന്‍, ഹ്രസ്വന്‍
കുറുക്കന്‍കുറുനരി, ജംബുകന്‍, സൃഗാലന്‍, ക്രോഷ്ടാവ്
കൂട്നീഡം, കുലായം, പഞ്ജരം
കൂത്തച്ചിനര്‍ത്തകി, ആട്ടക്കാരി, ദേവദാസി
കൂത്താടി-നൃത്തക്കാരന്‍, നൃത്തക്കാരി, നടന്‍, നടി
കൂന്തല്‍തലമുടി, കുഴല്‍, വേണി
കൂപംകിണര്‍, അന്ധു, ഉദപാനം, പ്രഹി
കൂശ്മാണ്ഡംകുമ്പളം, കുമ്പളങ്ങ
കൃപദയ, അനുകമ്പ, ഘൃണ, കാരുണ്യം