ജളൂകംഅട്ട, ചര്‍മ്മടി, രക്തപാ, രക്തപായി
ജാതവേദസ്സ്അഗ്നി, പാവകന്‍, തീ
ജാനകിസീത, ജനകജ, മൈഥിലി, വൈദേഹി
ജാരന്‍ഉപപതി, ലവംഗന്‍, രഹസ്യക്കാരന്‍
ജാരിണിവ്യഭിചാരിണി, സൈ്വരിണി
ജാലകംജനല്‍, കിളിവാതില്‍, ഗവാക്ഷം
ജ്യേഷ്ഠത്തിഅഗ്രജ, അഗ്രിയ, പൂര്‍വജ
ജ്യേഷ്ഠന്‍അഗ്രജന്‍, അഗ്രിമന്‍, പൂര്‍വജന്‍, അഗ്രിയന്‍
ജ്യോതിഷന്‍ഗണകന്‍, ദൈവജ്ഞന്‍, കാര്‍കാന്തികന്‍, മൗഹൂര്‍ത്തന്‍, സാംവത്സരന്‍, ജ്യോതിഷി
ജ്യോതിസ്സ്പ്രഭ, പ്രകാശം, ജ്വാല, കീലം, ശിഖ, ചോതി, ജ്യോതി
ജ്വാലകീലം, ശിഖ, ചോതി, ജ്യോതി, ജ്യോതിസ്സ്, പ്രഭ, പ്രകാശം
ഝടിതിപെട്ടെന്ന്, തരസാ, പൊടുന്നനെ
ഝില്ലിചിവീട്, ചില്ലക, ചീലിക, ഝിരക
ഞണ്ട്കര്‍ക്കം, കര്‍ക്കടം,കര്‍ക്കടകം, കര്‍ക്കി, കളീരം
ഞരമ്പ്ധമനി, നാഡി, സിര
ഞായര്‍സൂര്യന്‍, അര്‍ക്കന്‍, അംശുമാന്‍, ആദിത്യന്‍
ടീകവ്യാഖ്യാനം, വിവരണം
ഡംഭംഅഹങ്കാരം, കല്‍ക്കം, ഗര്‍വം
തടസ്സംവിഘ്‌നം, അന്തരായം, പ്രതിബന്ധം, ബാധ, ഉപരോധം
തട്ടാന്‍സ്വര്‍ണകാരന്‍, കലാദന്‍, രുക്മകാരന്‍, നാഡിന്ധമന്‍
തണ്ണീര്‍വെള്ളം, ജലം, സലിലം, തോയം
തത്തകീരം, ശുകം, കൈദാരം, ശാരിക, ദാഡിമപ്രിയം, ഫലാശനം, മഞ്ജുപാഠകം
തനയന്‍മകന്‍, ആത്മജന്‍, പുത്രന്‍
തനുശരീരം, മേനി, ഗാത്രം, ദേഹം
തപസ്വിതാപസന്‍, ഋഷി, തപോധനന്‍, തപോനിധി