ദോലിഊഞ്ഞാല്‍, ഉഴിഞ്ഞാല്‍, ഡോലി, ദോള
ദ്രൗണിഅശ്വത്ഥാമാവ്, ദ്രോണപുത്രന്‍
ദ്രൗപദിപാഞ്ചാലി, കൃഷ്ണ, യാജ്ഞസേനി, പാര്‍ഷതി
ദ്വാരംകുഹരം, വിവരം, വിലം, സുഷിരം, രന്ധ്രം, രോകം
ദ്വാരപാലകന്‍ദ്വാസ്ഥിതന്‍, പ്രതിഹാരന്‍, വേത്രധാരന്‍
ദ്വിജന്‍ബ്രാഹ്മണന്‍, വിപ്രന്‍, അന്തണന്‍
ദ്വിജംപക്ഷി, പതംഗം, പതത്രി
ദ്വൈപായനന്‍വ്യാസന്‍, പാരാശര്യന്‍, സത്യവതീസുതന്‍
ധനഞ്ജയന്‍അര്‍ജ്ജുനന്‍, പാര്‍ത്ഥന്‍, ഫല്‍ഗുനന്‍
ധനംവിത്തം, ദ്രവ്യം, വസു
ധനപതികുബേരന്‍, ധനദന്‍, അളകേശന്‍, വിത്തനാഥന്‍, ധനേശന്‍
ധര്‍മ്മപത്‌നിപത്‌നി, സഹധര്‍മ്മിണി, ഭാര്യ, ജായ
ധിഷണബുദ്ധി, മനീഷ, ധീ
ധിഷണാശാലിബുദ്ധിമാന്‍, ധീമാന്‍, മനീഷി
ധുരന്ധരന്‍ഭാരവാഹി, ധൂര്യന്‍, ധൗരേയന്‍, ധുരീണന്‍, ധുര്‍വഹന്‍
ധ്വജംകേതു, കേതനം, കൊടിമരം
ധ്വനിശബ്ദം, ധ്വനം, ധ്വാനം, ധ്വനിതം
ധ്വാന്തംഇരുട്ട്, അന്ധകാരം, തിമിരം
നക്തംരാത്രി, നിശ, രജനി
നക്തഞ്ചരന്‍രാക്ഷസന്‍, രാത്രിഞ്ചരന്‍, നിശാചരന്‍, രജനിചരന്‍
നക്രംമുതല, ജലജിഹ്വം
നക്ഷത്രംതാരം, താരകം, ഉഡു, ഉഡുപം, ഋഷം
നഖംപുനര്‍ഭവം, പുനര്‍നവം, നഖരം, പാണിരുഹം, കരജം
നഗരംപുരി, പുരം, പത്തനം, പുടഭേദനം
നടന്‍അഭിനേതാവ്, ഭരതന്‍, ശൈശാലി, ശൈലൂഷകന്‍, ജായാജീവന്‍, കൃശാശ്വിന്‍