നീര്‍ക്കുതിരജലാശ്വം, ജലഹയം
നീര്‍ക്കോലിഅലഗര്‍ദം, അജഗര്‍ദം, ജലവ്യാളം
നീര്‍മരുത്അര്‍ജ്ജുനം, ഇന്ദ്രദ്രു, കകഭം, നദീസര്‍ജ്ജം, വീരതരു
നീര്‍മാതളംവരുണം, സേതു, തിക്തശാകം, കുമാരകം, വരുണം
നീലകണ്ഠംമയില്‍, കാളകണ്ഠം, മയൂരം, മാര്‍ജ്ജാരകണ്ഠം
നീലകണ്ഠന്‍ശിവന്‍, ശീതികണ്ഠന്‍, ശ്രീകണ്ഠന്‍, നീലഗ്രീവന്‍
നീലക്കുറിഞ്ഞിനീല, ഝിണി, ബാണ, ദാസി
നീഹാരംമഞ്ഞ്, ഹിമം
നൂറ്ചുണ്ണാമ്പ്, ചൂര്‍ണം, താണ്ഡവം, ലാസ്യം
നൂതനംഅഭിനവം, നവീനം, നവ്യം, പ്രത്യഗ്രം
നൂപുരംചിലങ്ക, ചിലമ്പ്
നൂല്‍തന്തു, സൂത്രം, തന്തവം
നൃത്തംനടനം, നാട്യം, നര്‍ത്തനം, ലാസ്യം, താണ്ഡവം
നൃപന്‍രാജാവ്, നൃപതി, നരേന്ദ്രന്‍
നൃപാസനംസിംഹാസനം, ഭദ്രാസനം
നെയ്യ്ഘൃതം, ആജ്യം, ഹവിസ്സ്, സര്‍പ്പിസ്സ്
നെല്ല്ആശു, ആശുവ്രീഹി, പാടലം, വ്രീഹി, ശാലിനി, ഹായനം
നെറ്റിലലാടം, ഫാലം, അളീകം, നിടിലം, ഗോധി
നൊച്ചിനെച്ചി, സിന്ദുവാരം, നിര്‍ഗുണ്ഡി, ഇന്ദ്രസുരസം, ഇന്ദ്രാണിക
നൗകവഞ്ചി, വള്ളം, തോണി, തരണി
പകവൈരം, പ്രതികാരം
പകവീട്ടല്‍വൈരശുദ്ധി, പ്രതികാരം, വൈരനിര്യാതനം
പകയന്‍ശത്രു, വൈരി, രിപു
പകര്‍ച്ചസംക്രമണം, സംക്രാന്തി, സംക്രമം
പകലവന്‍സൂര്യന്‍, പകലോന്‍, ദിവാകരന്‍