വണ്ട്അളി, ഭൃംഗം, ഭ്രമരം, മധുകരം, മധുപതി, മധുവ്രതം
വദനംമുഖം, ആസ്യം, വക്ത്രം
വധം ക്ഷണനം, ഘാതം, നിഷൂദനം, നിഹിംസനം, ഹനനം, ഹിംസ
വധുജനി, സ്‌നുഷ
വനംഅടവി, അരണ്യം, വിപിനം, കാനനം, കാന്താരം, ഗഹനം
വനികഉദ്യാനം, പൂന്തോട്ടം, പൂന്തോപ്പ്
വന്ധ്യമലടി, മച്ചി
വയര്‍ഉദരം, കുക്ഷി, ജഠരം, തുന്ദം, തുന്ദി, പിചണ്ഡം
വരാഹംപന്നി, സൂകരം, ഘോണി
വരിനിര, പംക്തി, കൂട്ടം
വരുണന്‍പാശി, യാദ:പതി, അപാംപതി, പ്രചേതസ്സ്, ജലേശ്വരന്‍
വര്‍ത്തമാനംഉദന്തം, വൃത്താന്തം, പ്രവൃത്തി, വാര്‍ത്ത
വര്‍ഷംമഴ, വൃഷ്ടി, മാരി
വലആനായം, ജാലം, വലച്ചരട്, വരാടകം, വടി, ശുല്വം, ഗുണം
വല്മീകം ചിതല്‍പ്പുറ്റ്, വല്മം
വല്ലകിവീണ, വിപഞ്ചി, വിപഞ്ചിക
വല്ലഭന്‍ഭര്‍ത്താവ്, കാന്തന്‍, പതി
വല്ലരിവള്ളി, വല്ലി, ലത
വസതിവീട്, ഗൃഹം, മന്ദിരം, ആലയം
വസനംവസ്ത്രം, തുണി, വാസസ്സ്, ചേല
വഹ്നിഅഗ്നി, അനലന്‍, പവനന്‍, പാവകന്‍
വളകടകം, കങ്കണം, വലയം, കരഭൂഷണം, ഹസ്തസൂത്രം
വഴിപോക്കന്‍ അധ്വഗന്‍, പഥികന്‍, പാന്ഥന്‍
വാക്ക്ഉക്തി, ഭാഷിതം, വചനം, വാണി, വചസ്സ്, ഭാരതി, മൊഴി
വാഗ്മിവചോയുക്തിപടു, വാചംപതി, വാഗീശ്വരന്‍, വാചസ്പതി, വാവദൂകന്‍