ശിവപാര്‍വതി, ഉമ, ഗൗരി
ശിഷ്യന്‍അദ്ധ്യേതാവ്, അന്തസ്സദന്‍, ഛാത്രന്‍, പഠിതാവ്, വിദ്യാര്‍ഥി, ശിക്ഷമാണന്‍, ശ്രാവകന്‍, അന്തേവാസി
ശീതംതണുപ്പ്, ശീതളം, സുശീമം, സുഷിമം
ശീര്‍ഷകം തലവാചകം, തലക്കെട്ട്
ശുകംതത്ത, കീരം, ശാരിക
ശുക്രന്‍കവി, കാവ്യന്‍, ദൈത്യഗുരു, ഭൃഗു, സിതന്‍
ശുചിത്വംശുദ്ധി, നൈര്‍മല്യം, വെണ്മ
ശുദ്ധംപൂതം, പാവനം, വിമലം, നിര്‍മ്മലം
ശുനകന്‍നായ്, ശ്വാവ്
ശുഭ്രം വെളുത്ത, സിതം, ധവളം
ശുശ്രൂഷഉപസര്യ, ഉപസേവ, ഉപാസനം, ഉപാസ, പരിചര്യ, പരിചരണം
ശൂദ്രന്‍അവരവര്‍ണന്‍, പാദജന്‍, വൃഷലന്‍, ജഘന്യജന്‍
ശൂന്യംതുച്ഛം, വശികം, രിക്തം, രിക്തകം
ശൂരന്‍ധീരന്‍, വീരന്‍, പരാക്രമി
ശൃഗാലന്‍കുറുക്കന്‍, സൃഗാലന്‍
ശൃംഖലചങ്ങല, തുടല്‍
ശൃംഗംകൊടുമുടി, ശിഖരം
ശേമുഷിബുദ്ധി, മതി, ചേതന, പ്രജ്ഞ, ചിത്ത്‌
ശേഷന്‍അനന്തന്‍, ധരണീധരന്‍, നാഗപതി
ശൈലംപര്‍വതം, മഹീധരം, ഭൂധരം
ശോകംദു:ഖം, രുജ, ഖേദം, താപം
ശോണം രക്തം, ശോണിതം, ലോഹിതം, രുധിരം
ശോഭദ്യുതി, കാന്തി, സുഷമ, ധാമം, പ്രഭ, ഛവി
ശ്യാമംഅസിതം, കാളം, കൃഷ്ണം, നീലം, മേചകം, ശ്യാമളം
ശ്രവണം ചെവി, കര്‍ണം, ശ്രോത്രം