സൂതന്‍തേരാളി, സാരഥി, രഥി
സൂനംപൂവ്, പുഷ്പം, സുമം
സൂനുപുത്രന്‍, മകന്‍, തനയന്‍
സൂരിപണ്ഡിതന്‍, ജനാനി, വിദ്വാന്‍
സൂര്യന്‍ആദിത്യന്‍, ആര്യമാവ്, ദിനകരന്‍, ഭാസ്‌കരന്‍, ദിവാകരന്‍, ഭാനുമാന്‍, അഹസ്‌കരന്‍, പ്രഭാകരന്‍, ഭാസ്വാന്‍, മിഹിരന്‍, സപ്താശ്വന്‍, ഉഷ്ണരശ്മി, അര്‍ക്കന്‍, അംശുമാലി, തപനന്‍, തരണി, പൂഷാവ്, മാര്‍ത്താണ്ഡന്‍, മിത്രന്‍, വിഭാകരന്‍, വിവസ്വാന്‍, വികര്‍ത്തനന്‍, ഹരിദശ്വന്‍
സൂര്യകാന്തംഅര്‍ക്കാശ്മം, അര്‍ക്കോപലം, തപനമണി, ദീപേ്താപലം, രവികാന്തം, തപനം
സൃഗാലന്‍കുറുക്കന്‍, ജംബൂകന്‍, ക്രോഷ്ടാവ്
സേനധ്വജിനി, വാഹിനി, പൂതന, അനീകിനി, ബലം, സൈന്യം, ചക്രം, അനീകം, ചമു, വരൂഥിനി
സൈകതം മണല്‍ത്തിട്ട, പുളിനം
സൈന്യം അനീകം, അനീകിനി, ചമു, ബലം, വാഹിനി, വരുഥിനി, സേന
സോദരന്‍സഹോദരന്‍, ഭ്രാതാവ്
സോദരിസഹോദരി, ഭഗിനി, സ്വാസാവ്
സോപാനം പടി, ശ്രേണി, പടവ്
സോമയാജിസോമപാ, സോമപീതി, സോമപീഥി
സോമലതദ്വിജപ്രിയ, യജ്ഞവല്ലിക, വയസ്ഥ, യജ്ഞാംഗ, സോമവല്ലി, മഹാഗുല്മ, സോമക്ഷീര, സോവല്ലരി
സോമന്‍ ചന്ദ്രന്‍, തിങ്കള്‍, ശശി
സൗദാമിനി മിന്നല്‍, ക്ഷണപ്രഭ, ചഞ്ചല
സൗധംമാളിക, മേട, ഹര്‍മ്മ്യം
സൗന്ദര്യംഅഴക്, ലാവണ്യം, സുഭഗത, സൗഭാഗ്യം
സൗഭാഗ്യം ഭാഗ്യം, ഐശ്വര്യം
സൗഷ്ഠവംസൗന്ദര്യം, ശോഭ
സ്തബകം പൂങ്കുല, പൂച്ചെണ്ട്, മഞ്ജരി
സ്തനംമുല, കുചം, കൊങ്ക, ഉരസിജം, വക്ഷോജം, ഉരോജം, വക്ഷോരുഹം
സ്ഫടികം അര്‍ക്കം, മുകുരം, കണ്ണാടി
സ്തുതിപാഠകന്‍വന്ദി, വൈതാളികന്‍, ബോധകാരന്‍