കവയിത്രി, വിവര്‍ത്തക, സാഹിത്യ നിരൂപക.

കൃതികള്‍

അവകാശങ്ങള്‍ അറിയുക (വിവര്‍ത്തനം)
ഭദ്രദീപം (കവിതാസമാഹാരം)
ബിംബകല്പന കുമാരനാശാന്റെയും വള്ളത്തോളിന്റെയും കവിതകളില്‍
ആശയസാദൃശ്യം വീണ പൂവില്‍ (പഠനം)