പതിനാറാം ശതകത്തില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനായിരുന്നു തിരുമംഗലത്ത് നീലകണ്ഠന്‍ മൂസ്സത്. വെട്ടത്തുനാട്ടിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ തൃപ്രങ്ങോട്ടു ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള തിരുംഗലത്തില്ലത്താണു ജനനമെങ്കിലും രായിരമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിനടുത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. തുഞ്ചത്താചാര്യന്റെ ഗുരുവാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

കൃതികള്‍

    മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക (തച്ചുശാസ്ത്രം)
    മാതംഗലീല(ആനചികിത്സ)
    കാവ്യോല്ലാസം