ജ: 21.8.1852, കൊല്‌ളങ്കോട്. ജോ: കുറച്ചുകാലം കൊല്‌ളങ്കോട് അംശം മേനോന്‍ ആയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ശിവയോഗരഹസ്യം, സിദ്ധാനഭൂതി, മോകഷപ്രദീപം തുടങ്ങിയവ. മ : 10.9.1929.