ജ : 15061952.
ജോ : കൃഷി, തിരക്കഥാ രചന
കൃ : ഉദാരമതികളുടെ വരവ്, ചിന്ന ഉരു, കുട്ടികളുടെ ഇ.എം.എസ്.
പു : കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി ബാലസാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം.