ജ: 23.9.1939. മയ്യനാട്, ജോ: ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍. കാര്‍ഷിക യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അദ്ധ്യാപകന്‍. കൃ: പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും, കാര്‍ഷിക വിളകള്‍, വാഴകൃഷി തുടങ്ങിവ.