ജ: 25.5.1949. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ഗ്രീക്കുകഥകള്‍, ഇരുളും ഞാനും (കവിതാ സമാഹാരം)ജ: 25.5.1949. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ഗ്രീക്കുകഥകള്‍, ഇരുളും ഞാനും (കവിതാ സമാഹാരം)