ജ: 30.3.1951, തിരുവനന്തപുരം. ജോ: പബ്‌ളിക് റിലേഷന്‍സ് ഓഫീസര്‍. കൃ: താവളം, പകല്‍വിളക്ക്, കാറ്റാടി രഥം, നഷ്ടപെ്പടാത്തവന്‍, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില്‍.