ജ: 23.11.1968, ആനയറ, തിരുവനന്തപുരം. ജോ: നഗരാസൂത്രണ വകുപ്പില്‍. കൃ: നീലക്കുറിണിയെ തേടി, വാകമരങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും പൂക്കാറുണ്ട്. മ: 25.12.1993.