1972–ല്‍ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കില്‍ കളത്തറയില്‍ ജനിച്ചു. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ നിരവധി കവിതകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ–വീണ എന്‍.വി. മകള്‍– നവീന