ജ: 8.2.1946 പുലാപ്പറ്റ്, പാലക്കാട്. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം, കൃ: ദി വെബ് ഗാബലോ, വിത്തും കൈക്കോട്ടും, കല്പയുഗ്മം (നാടകങ്ങള്‍). പു: കേരള സംഗീത നാടക അക്കഡമി പുരസ്‌കാരം.