ജ : 19111888
ജോ : കുറച്ചുനാള്‍ അഭിഭാഷകന്‍, എറണാകുളം മഹാരാജസില്‍ മലയാളം പ്രൊഫസര്‍. ഭാഷാ സാഹിത്യ മണ്ഡലം അദ്ധ്യകഷന്‍.
കൃ : ഗദ്യപുഷ്പാജ്ഞലി, കുത്തും കൂടിയാട്ടവും, ശക്തന്‍ തമ്പുരാന്‍, സന്മാര്‍ഗ്ഗ സമ്പത്ത്.
മ : 04091938.