തൂ.നാ: എസ്.കെ. പോറ്റി
ജ : 30081942, ആയൂര്‍.
ജോ : അദ്ധ്യാപനം.
കൃ : ആത്മഗീതംൃ അധികമായാല്‍ അമൃതും വിഷം, കുരങ്ങന്‍ പനി, മലമ്പനി.
പു : കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിന്റെയും കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയും പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍.