തൂ.നാ : മീശാന്‍
ജ : 12031914, പെരുന്താന്നി.

ജോ : ചിട്ടിക്കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍.
കൃ : ഭാരതവനിത, മി. കൊമ്പത്ത്, മിസ് പി.വി., ഠോ (ഹാസ്യം), ശ്രീനാരായണ ഗുരു, അയ്യപ്പചരിതം തുടങ്ങിയവ.
മ : 05061984.