ജ : 04101888, ചെന്നിത്തല
ജോ : അദ്ധ്യാപനം, സ്‌കൂള്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍.
കൃ : കവി രത്‌നമാല (ലേഖന സമാഹാരം), കഥാകൗമുദി (കഥാസമാഹാരം), മണ്‍മറഞ്ഞ ഭാഷാകവികള്‍ മൂന്നുഭാഗം തുടങ്ങിയവ.
മ : 19121971.