ജ : 01061947, പാട്ടാന്നൂര്‍, കണ്ണൂര്‍.
ജോ : ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്‍ഡില്‍.
കൃ : മുകുള ഗീതം, അമര്‍ഷങ്ങള്‍, തടവറയില്‍ ഒരു സംഘഗാനം, കുഞ്ഞപ്പട്ടാന്നൂരിന്റെ കവിതകള്‍ തുടങ്ങിയവ.