തൂ. നാ : പി.വി.കെ. നെടുങ്ങാടി
ജ : 29091907
ജോ : പത്രപ്രവര്‍ത്തനം
കൃ : യുദ്ധഭീഷണിയും സമാധാനപ്രസ്ഥാനവും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയുടെ ആക്രമണം, 1921 ലെ മലബാര്‍ കലാപ സ്മരണിക (ചരിത്രം), സി. കൃഷ്ണന്‍ (ചരിത്രം) തുടങ്ങിയവ
മ : 20021996