ജ: 1878, കിളിമാന്നൂര്‍. ജോ: സംഗീതാധ്യാപനം, കിളിമാനൂര്‍ കൊട്ടാരം മാനേജര്‍. കൃ: രംഗപഞ്ജരം, താളപ്രകരണം, ബാലപ്രബോധനം, ചൈത്രകേഷത്രം തുള്ളല്‍, കാളിയ മര്‍ദ്ദനം വഞ്ചിപ്പാട്ട്. മ: 1958.