ജ: 24.6.1901, ഇലഞ്ഞി. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: കവിതാരാമം, ശതാവലി, മധുമഞ്ജരി, കവനമേള, മാര്‍ത്തോമ്മാ വിജയം തുടങ്ങിയവ. മ: 20.5.51985.