ജ: 1954 മേയ്, മറ്റം. ജോ: എഴുത്ത്. കൃ: താലി, സിദ്ധന്‍, വിലങ്ങ്, കരിമ്പ്, കൊടിമരം, പ്രൊഫസറുടെ മക്കള്‍, ചൂരല്‍, പിടിവണ്ടി തുടങ്ങിയ നോവലുകള്‍.