ജ: 1.2.1922. കൊടുങ്ങല്‌ളൂര്‍. ജോ: എന്‍ജിനിയര്‍, പത്രപ്രവര്‍ത്തനം, ഫിലിം സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡംഗം. കൃ: വിചാരധാര, ആത്മാലാപംൃ പദയാത്ര, പ്രഹേളിക തുടങ്ങിയവ.