ജ: 1.8.1880, പ്‌ളിങ്ങാട്ടുമന. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: വേദാര്‍ത്ഥ വിചാരം, വേദം ധര്‍മ്മമൂലം, വേദസന്ദേശം. മ: 20.11.1954.