ജ: 1877 കിഴക്കും പാട്ടുകര, തൃശൂര്‍, ജോ: അദ്ധ്യാപനം, ലകഷ്മിഭായി മാസികയുടെ പത്രാധിപര്‍. കൃ: ഭാഷാചരിത്രം. മ: 1936.