ജ: 13.10.1870 തൃശൂര്‍ തൈക്കാട്ടില്‌ളം. ജോ: ചികിത്സ. കൃ: സിന്ദൂരമഞ്ജരി, കപേത സന്ദേശം, നളചരിതം, ശൃംഗാര മണ്ഡഭാണം തുടങ്ങിയവ. മ: 10.10.1907.