ജ: 15.3.1947 ശീവൊള്ളിമന. ജോ: കോളേജ് പ്രൊഫസര്‍. കൃ: ശീവൊള്ളിയുടെ ഒരു കഥ (വ്യാഖ്യാനം), വെണ്മണി പ്രസ്ഥാനം, വെണ്മണിക്കവിതകള്‍ (എഡി.). മ: 25.5.1993.