ജ: 1947. ജോ: ബാങ്ക് മാനേജര്‍. കൃ: ചേലക്കരയുടെ അതീത സ്വപ്നങ്ങള്‍, ജലം, ഒരു സംഘം അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍, കൃഷ്ണഗന്ധക ജ്വാലകള്‍ (കഥാസമാഹാരം) തുടങ്ങിയവ. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.