ജ: 8.10.1885 കുന്നത്തൂര്‍ കൊല്‌ളം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, ബ്രഹ്മ സമാജ പ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: പ്രിയവിയോഗം, തപതീ സംവരണം പരിഭാഷ, വൃത്തരത്‌നായരം വ്യാഖ്യാനം, സാഹിത്യ മഞ്ജുഷ (2 ഭാഗം). മ: 14.5.1923
.