ജ: 22.6.1909 തൃശൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: വ്യാസഭാരതം (വിവ), ഗ്രാമീണ കുസുമങ്ങള്‍, പ്രണയ പ്രകര്‍ഷം, ബാഷ്പ വര്‍ഷം (കവിത) തുടങ്ങിയവ. മ: 30.8.1976.