ജ: 29.5.1962. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം കാവ്യം, ഭജഗോവിന്ദം.