ജ: 8.10.1952 കൊല്‌ളം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, കൃ: ലീലാകാവ്യം വീണ്ടും പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍, തേനും വയമ്പും, കേരള കവിതയിലെ കളിയും ചിരിയും. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്.