ജ: 27.1.1874 പന്തളം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: രത്‌നപ്രഭ (മഹാകാവ്യം), ജയഭ്രഥ വധം (ആട്ടക്കഥ), സുകല, പത്മാവതി (ഖണ്ഡകാവ്യം). മ: 29.5.1941.