ജ: 1917. കൃ: ഭാവനാകുസുമം, സനാതന രാഷ്ട്രം, രാമരാജ്യം, ശൂര്‍പ്പണഖ, ഉണ്ണിയാര്‍ച്ച, ആരോമലുണ്ണി.