ജ: 21.5.1932 മാവേലിക്കര. ജോ: ഹിന്ദി പ്രൊഫസര്‍. കൃ: നാദത്രയം (കവിതാസമാഹാരം), ഭരതബൃഹദ് ചരിത്രം, ഭാരതീയ സംസ്‌കാരത്തിന് ജൈനമതത്തിന്റെ സംഭാവന, ഹിന്ദിമലയാളംഇംഗ്‌ളീഷ് നിഘണ്ടു തുടങ്ങിയവ.