ജ: 1.3.1951 കോഴിക്കോട്, ജോ: മാതൃഭൂമിയില്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റര്‍. കൃ: ഒരേയൊരു ഉഷ, പറയാത്ത യാത്രാമൊഴി.