ജ: 1942. ജോ: അഭിനയം, ചിത്ര രചന. കൃ: ഹിമവാന്റെ മുകള്‍ത്തട്ടില്‍, അമര്‍നാഥ് ഗുഹയില്‍, നേരമില്‌ളാത്ത നേരത്ത്. മ: 24.8.1992.