ജ: 27.3.1937, കരുവന്നൂര്‍. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം കേരള കൗമുദിയില്‍. കൃ: മുറടിച്ച സ്വപ്നങ്ങള്‍, ഒഴുകിച്ചേര്‍ന്ന പൂഞ്ചോലകള്‍, വൈവാഹികം തുടങ്ങിയവ.