ജ: 20.6.1946. മാവേലിക്കര. ജോ: മലയാളം പ്രൊഫസര്‍. കൃ: നീലകണ്ഠ കവിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷാചമ്പുക്കളും, പൗരസ്ത്യ സാഹിത്യ മീമാംസ ചരിത്രവും വീകഷണവും, സാഹിത്യ പുനരവലോകനം, സാഹിത്യ ഗവേഷണം മലയാളത്തില്‍ താരതമ്യ സാഹിത്യ സമീക്ഷ