ജ: വടക്കേകുറുപത്ത്. ജോ: അഭിഭാഷകന്‍, ഖദര്‍ ധരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാത്തതിനാല്‍ വക്കീല്‍പണി ഉപേകഷിച്ചു. പത്രാധിപത്യം. കൃ: അന്ധവിശ്വാസമോ, ആത്മബലി, ഇന്ദുലേഖ രണ്ടാം ഭാഗം തുടങ്ങിയവ.