ജ: 1890 ചാവക്കാട്. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ഭര്‍ത്തൃ പരിത്യകതയായ ശകുന്തള, ധര്‍മ്മ സങ്കടം.