ജ: 16.2.1916, പാലക്കാട്. കൃ: സോപാനം. പു: കേന്ദ്രകേരള സാംഗീത നാടക അക്കാഡമി അവാര്‍ഡുകള്‍, കലാമണ്ഡലം ഫെലോഷിപ്പ്, മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ സാംസ്‌കാരിക അവാര്‍ഡ്. മ: 14.8.1996.