ജ: 26.7.1761, കൊച്ചി രാജകുടുംബാംഗം. കൃ: പൂര്‍ണത്രയീശസ്തുതി (സംസ്‌കൃതം), സുന്ദരകാണ്ഡം പാന. മ: 1809.