ജ: 22.4.1949, കൊല്‌ളം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: അഹല്യ അതിരാത്രം, കല്പാന്തം, ജടായു.