ജ: 30.4.1933, കടയ്ക്കാവൂര്‍. ജോ: സഹകരണബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. കൃ: അനശ്വര പ്രതിഭകള്‍, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്‍.